დადგენილება N010-2022/1

. თბილისი                                                                                                                               25 ივლისი, 2023  წელი

 

დადგენილება N010-2022/1

მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ სახელით საარბიტრაჟო

შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ

 

მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი შპს „ბონა ფიდეს“ არბიტრი გვანცა გოგსაძე

საარბიტრაჟო საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს „კროს კრედიტი“ (ს/კ 405185375)

წარმომადგენელი: გიორგი დოლენჯაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ემზარი ლაბაძე (პ/ნ 47001039646)

დავის საგანი: თანხის დაკისრება

დავის განმხილველი არბიტრაჟის არბიტრმა გვანცა გოგსაძემ განვიხილე პუბლიკაციის მეშვეობით საჯარო შეტყობინების გავრცელების საკითხი  და

გამოვრკვიე:

2022 წლის 25 ნოემბერს შპს „კროს კრედიტმა“ (ს/კ 405185375) საარბიტრაჟო სარჩელით მომართა მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს შპს „ბონა ფიდეს“ ემზარი ლაბაძის (პ/ნ 47001039646) მიმართ თანხის დაკისრების მოთხოვნით. აღნიშნული საქმე ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილულ იქნა 2023 წლის 01 მარტს და მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სარჩელის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ, რომლის თანახმადაც:

 1. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს  (პ/ნ  47001039646)  შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს 21 786.41 ლარის გადახდა, საიდანაც სესხის ძირი თანხაა – 14 836.61 ლარი, პროცენტი – 3 949.8 ლარი, ჯარიმა – 3 000 ლარი.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს  (პ/ნ  47001039646) შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს გირავნობის მოწმობის აღების და აღსრულებაში გაწეული ხარჯის – 100.00 ლარის გადახდა.
 3. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს  (პ/ნ  47001039646) შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს საარბიტრაჟო საარბიტრაჟო მოსარჩელის მიერ გაწეული საარბიტრაჟო მოსაკრებლის თანხის – 407.98 ლარის გადახდა.
 4. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოტანის მომენტიდან.
 5. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით.

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს გაეგზავნა ორჯერ 2023 წლის 06 მარტს და 2023 წლის 29 მარტს, მაგრამ ვერ ჩაბარდა, რადგანაც მოპასუხე საქმეში არსებულ მისამართზე არ იმყოფებოდა.

საარბიტრაჟო სასამართლო ,,ბონა ფიდეს’’ დებულების (რომელიც წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულებით შეთანხმებულ საგანს) მე-6 მუხლის 6.1 პუნქტის თანახმად: კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს როგორც წერილობითი, აგრეთვე ზეპირი ფორმით, თუმცა ისეთი სახით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს შეტყობინების ჩაბარების თარიღისა და შეტყობინების მიმღები სუბიექტის ვინაობის შესახებ ჩანაწერის ან დასტურის არსებობა. ამავე მუხლის 6.2 პუნქტის 6.2.1, 6.2.2 და 6.2.3 ქვეპუნქტის თანახმად: ნებისმიერი შეტყობინება ან ნებისმიერი გზავნილი ჩაითვლება მხარის მიერ მიღებულად, თუ ჩაბარებულია ადრესატისათვის ან მისი წარმომადგენლისათვის უშუალოდ, ფოსტით ან კურიერის მეშვეობით:

 • არბიტრაჟში წარდგენილ წერილობით დოკუმენტებში მითითებული იურიდიული, საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის მისამართზე;
 • საარბიტრაჟო დავის მხარეებს შორის ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე;
 • შეტყობინების გაგზავნის დროს “ბონა ფიდეს”თვის ადრესატის ცნობილ უკანასკნელ იურიდიულ, საცხოვრებელ ან სამუშაო ადგილის მისამართზე (იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში – სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრირებულ მისამართზე).
 • ამავე დებულების მე-6 მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტების მიხედვით:
 • თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის საარბიტრაჟო შეტყობინების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, ტრიბუნალი უფლებამოსილია გამოიტანოს დადგენილება საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ, რომლის განთავსებას ვებ-გვერდზე – WWW.BONAFIDE.GE, უზრუნველყოფს კანცელარია.
 • საჯარო შეტყობინება მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება მისი გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საარბიტრაჟო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ვინაიდან, მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქვს ზემოაღნიშნული ნორმებით გათვალისწინებულ შემთხვევას, საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს საჯარო შეტყობინებით უნდა ეცნობოს მასთან მიმართებაში საარბიტრაჟო საქმეზე N010-2022 მუდმოვმოქმედ არბიტრაჟ შპს „ბონა ფიდეს“ მიერ 2023 წლის 01 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

საარბიტრაჟო სასამართლო ,,ბონა ფიდემ’’ იხელმძღვანელა ,,არბიტრაჟის შესახებ’’ საქართველოს კანონის 27-ე, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-, 71 (3), 78-, 184-ე, საარბიტრაჟო სასამართლო ,,ბონა ფიდეს’’ დებულების მე-6 მუხლით და

:

 1. საქმეზე #010-2022 შპს ,,კროს კრედიტის“ საარბიტრაჟო სარჩელისა გამო საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძის მიმართ დავალიანების თანხის დაკისრების თაობაზე განხორციელდეს საჯარო შეტყობინება პუბლიკაციის მეშვეობით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს ეცნობოს, რომ მუდმივმოქმედ არბიტრაჟ შპს „ბონა ფიდეს“ მიერ საარბიტრაჟო საქმეზე N010-2022 შპს „კროს კრედიტის“ სარჩელი მოპასუხე ემზარი ლაბაძის მიმართ თანხის დაკისრების შესახებ დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ 2023 წლის 01 მარტის გადაწყვეტილებით, რომლის თანახმადაც, საასაარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს (პ/ნ  47001039646) შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს 21 786.41 ლარის გადახდა, საიდანაც სესხის ძირი თანხაა – 14 836.61 ლარი, პროცენტი – 3 949.8 ლარი, ჯარიმა – 3 000 ლარი. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს  (პ/ნ  47001039646) შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს გირავნობის მოწმობის აღების და აღსრულებაში გაწეული ხარჯის – 100.00 ლარის გადახდა. საარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს  (პ/ნ  47001039646) შპს „კროს კრედიტის“ (ს/კ 405185375) სასარგებლოდ დაეკისროს საარბიტრაჟო საარბიტრაჟო მოსარჩელის მიერ გაწეული საარბიტრაჟო მოსაკრებლის თანხის – 407.98 ლარის გადახდა.
 3. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოტანის მომენტიდან.
 4. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით.
 5. სარბიტრაჟო მოპასუხე ემზარი ლაბაძეს განემარტოს, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება მათთვის ჩაბარებულად ითვლება მოცემული შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადეგენილების მუდმივმოქმედ არბიტრაჟ შპს ,,ბონა ფიდეს’’ ვებ გვერდზე BONAFIDE.GE განთავსებით საჯარო შეტყობინების გამოქვეყნებიდან მეშვიდე დღეს და საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ დანიშნული ვადა აითვლება ამ დროიდან.
 6. წინამდებარე დადგენილება გამოქყევყნდეს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟ შპს ,,ბონა ფიდეს’’ ვებგვერდზე BONAFIDE.GE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *